Hjem

EC – The Earth Charter

Etter at FNs 17 bærekraftsmål var etablert i 2015, ble det lagt til grunn at arbeidet med det underliggende verdigrunnlaget – den etiske plattformen – er forankret, så arbeidet med The Earth Charter i Norge ble tonet ned. Status nå er imidlertid at det trengs å fokusere på dette på nytt.

UNESCO, FNs organ for kunnskap, har både i 2021 og nå på nytt i september 2023 tatt opp med formelle vedtak at arbeidet med vårt felles verdigrunnlag må forsterkes, og på nytt henvist til The Earth Charter. Med forankring til Earth Charter International gjør vi derfor nå en ny innsats i Norge. Nytt styre er etablert, og nettverksarbeidet med å spre kunnskap om – og bruk av charteret –  intensiveres.

Innledningen i The Earth Charter er stadig mer relevant:

”Vi er nå inne i en kritisk fase i verdenshistorien, hvor menneskeheten må velge sin framtid. Kloden blir mer og mer sårbar og landene mer avhengige av hverandre. Dette skaper både frykt og håp for framtiden.

For å komme videre må vi erkjenne at menneskeheten er en stor familie på tross av forskjellige kulturer og livsstiler – og en verden med et felles mål. Vi må stå sammen for å skape et bærekraftig verdenssamfunn, bygd på respekt for naturen, globale menneskerettigheter, økonomisk rettferdighet og fred. For å nå disse målene er det absolutt nødvendig at vi, menneskene på jorden, tar ansvar for hverandre, for verdenssamfunnet og kommende generasjoner. ”

Dette sitatet er fra starten av The Earth Charter.

For å lese hele, klikk her:

The Earth Charter på norsk

Earth Charter Norge

Foreningen Earth Charter Norge har som formål å spre kunnskaper om Earth Charter i Norge. Vi vil også bidra til at Earth Charter blir tatt i bruk på alle områder i det norske samfunn. Alle, enkeltpersoner og organisasjoner, kan bli medlem av Earth Charter Norge.

Earth Charter internasjonalt

Earth Charter tas  bruk på mange måter rundt om i verden. Du kan finne mange opplysninger og mange tips på det internasjonale nettstedet:
http://www.earthcharterinaction.org

Hovedprinsippene

The Earth Charter er delt inn i fire hovedprinsipper:

I RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN
II ØKOLOGISK INTEGRITET
III SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET
IV DEMOKRATI, IKKEVOLD OG FRED

Hver av disse fire hovedprinsippene er delt i fire underpunkter. Disse 16 prinsippene er:

I RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN
1 Respektere jorden og biologisk mangfold
2 Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet
3 Bygge opp demokratiske samfunn som er basert på medvirkning og som er rettferdige, bærekraftige og fredelige
4 Ta vare på jordens rikdommer og skjønnhet for nåværende og framtidige generasjoner

For å kunne gjennomføre disse fire, omfattende forpliktelsene, er det nødvendig med:

II ØKOLOGISK INTEGRITET
5 Beskytte og opprettholde jordas økosystemer, med spesiell fokus på den biologiske mangfoldigheten og de naturlige prosessene som opprettholder alt liv.
6 Forhindre skade som den beste måten å beskytte miljøet på. Hvis kunnskapene er begrensede, anvend føre-var-prinsippet.
7 Innføre produksjons- og forbruksmønstre og gjenvinningsmåter som opprettholder jordas regenererende evne, menneskerettigheter og trivsel i nærmiljøet
8 Satse på økt forskning rundt økologisk gjenvinning og fremme utveksling av og vidstrakt bruk av den kunnskapen som eksisterer.

 III SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET
10 Sørge for at økonomiske aktiviteter og institusjoner på alle nivåer fremmer menneskelig utvikling på en akseptabel og bærekraftig måte.
11 Sikre likestilling og rettferdighet mellom kjønnene som en forutsetning for bærekraftig utvikling og sikre allmenn tilgang til utdannelse, helsevesen og det økonomiske liv.
12 Opprettholde menneskerettigheter for alle, uten diskriminering, i et naturlig og sosialt miljø som støtter menneskelig verdighet, fysisk og åndelig velvære med spesiell oppmerksomhet på rettighetene til mennesker og minoriteter.

IV DEMOKRATI, IKKEVOLD OG FRED
13 Styrke demokratiske institusjoner på alle plan, sørge for styreformer preget av åpenhet og ansvarlighet, delaktighet i beslutningsprosesser og rettferdighet.
14 Gjøre livslang læring, kunnskap, verdier og ferdigheter som er nødvendige for å skape en bærekraftig utvikling til del av den formelle utdanningen.
15 Behandle alle levende vesener med respekt og omtanke
16 Skape et samfunn av toleranse, ikkevold og fred

Disse 16 prinsippene er igjen delt i konkrete punkter som sier hva vi kan gjøre. Se det fullstendige dokumentet:

The Earth Charter på norsk

Be the first to comment

Leave a Reply