Årsmøte 2015 Earth Charter Norge

EC15%20logo1Årsmøte i Earth Charter Norge 2015 er mandag 9.mars 2015 kl 1400. Ordinære årsmøtesaker. Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på foreningen hjemmeside. Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet, eller ved ved kunngjøring på hjemmesiden. Forslag til saker som ønskes tatt opp skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer og antall stemmer som møter. Stemmeantallet følger medlemskapsformen for den enkelte møtende. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte medlemmer krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Saksliste:

0. Registrering og valg av møteleder, referent med mer.

Deretter sakene til behandling:

  1. Behandle foreningens årsmelding, foreslått av styret.
  2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag (Ingen innkommet)
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta foreningens budsjett
  6. Velge:
  7. a) Leder og nestleder
  8. b) Styremedlemmer og varamedlemmer
  9. c) Revisor og dennes stedfortreder
  10. d) Valgkomite

Redigert 2.mars 2015