Earth Charter Internationals anbefalinger til Zero Utkast til UNCSD (Rio +20) sluttdokument

Oppsummering av anbefalinger
1. Uttrykk ansvar for fremtidige generasjoner ved å implementere føre-var-prinsippet og etablere ”Ombudspersoner for fremtidige generasjoner” på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.
2. Lag en grønn økonomi basert på sterk bærekraft og vedta alternative økonomiske indikatorer til BNP som inkluderer sosial trivsel og økologisk integritet.
3. Erkjenn den grunnleggende betydningen av felles etiske og åndelige verdier i omleggingen  til en bærekraftig levemåte.
4. Adopter et mål for bærekraftig utvikling fokusert på bærekraftig produksjon og forbruk.
5. Sikre at forslag til nye institusjonelle rammeverk for bærekraftig utvikling og relaterte globale styringsreformer inkluderer et mandat for forvaltning av globale fellesgoder på vegne av alle folkeslag, et større livsfellesskap og fremtidige generasjoner.
6. Sikre at alle har tilgang til god utdanning til bærekraftige levemåter.
7. Lag Climate Justice til et styrende prinsipp i arbeidet med å takle globale klimaendringer, sikre at goder og byrder knyttet til klimaendringene er fordelt rettferdig, med spesiell bekymring for rettighetene til de fattige, urfolk og andre sårbare folk.
8. Gi støttende mekanismer for en rettferdig overgang – som sikrer retten til en bærekraftig utvikling.

Earth Charter International input to the Rio20 Compilation Document