Om EC

Om The Earth Charter

Earth Charter er et dokument som skal inngår som en del av menneskehetens felles verdigrunnlag. Et annet viktig dokument er FNs menneskerettighetserklæring.

 

Fra økologi til helhetlig verdigrunnlag

Ved FN-konferansen i Stockholm i 1972 ble oppmerksomheten for første gang rettet mot verdens økologiske framtid. I 1987 ble Brundtland-kommisjonen nedsatt og kom seinere med en rapport om verdens bærekraftig utvikling. I 1992 møttes mange av verdens ledere i Rio de Janeiro. Måler var å utarbeide og vedta et Earth Charter. Men regjeringene kunne ikke bli enige om den endelige teksten. I steden antok de en tekst som ble kalt ”Rio Declaration on Environment and Development”.

Rett etter Rio 92 besluttet Earth Council i Costa Rica (ledet av Maurice Strong som også ledet Rio-konferansen) og Green Cross International (ledet av Michael Gorbatsjov) sammen med den nederlandske regjeringen å fortsette utviklingen av Earth Charter.

I mai 1995 ble det holdt et møte i Haag der det ble besluttet å starte en bred høringsprosess for å utvikle EC. Målet var å få fram et verdidokument som skulle kunne aksepteres på verdensbasis.

I løpet av de neste to årene ble det holdt konferanser. Det kom inn mange innspill fra NGOer (Non Government Organisations).

I begynnelsen av 1997 ble det dannet en Earth Charter kommisjon. Den skulle overvåker høringsprosessen og den videre tekstskrivingen. I løpet av Rio +5 konferansen i mars 1997 la denne kommisjonen fram sitt ”Benchmark Draft” av EC. Dette utkastet til EC ble brukt i det videre arbeid med å utvikle EC.

Nasjonale EC komiteer ble etablert rundt om i verden. I 1999 ble den norske EC komiteen dannet.

Dette førte til en omfattende internasjonal prosess der organisasjoner og enkeltmennesker deltok.  Ingen vet hvor mange som deltok i utviklingen av EC. Men det er anslått av flere hundre tusen mennesker deltok i utviklingen av EC. Det kalles derfor også ofte for Folkets Earth Charter.

 

En del av en lang prosess

Earth Charter dokumentet er et av en rekke viktige dokumenter i menneskehetens historie: Magnacarta, Den amerikanske uavhengighetserklæringen, Den franske erklæring om menneskets rettigheter og FNs menneskerettighetserklæring. Disse hadde påvirket menneskets forestilling og endret livet for mennesker over hele verden. De er ventet at Earth Charter også vil påvirke livet til verdens mennesker og at det ville danne en viktig del av et felles etisk grunnlag for det nye årtusen.

Dokumentet Earth Charter er en følge av en mer omfattende internasjonal utvikling. Prosessen fram mot Earth Charter inneholder følgende milepæler:

1945      FN etablert

1972      Stockholmskonferansen for Human Environment

1982      World Charter for Nature

1987      World Comission on Environment (Brundtland Comission)

1992      Rio Declaration on Environment and development
Earth Charter ble satt på dagsordenen – men det ble ingen enighet

1995      60 eksperter samles i Hague Earth Charter Workshop

1996      Earth Council starter earth Charter prosessen

1997      Earth Charter Comission dannes og møtes første gang på Rio +5 møtet. Et foreløpig utkast til earth Charter ble presentert for FNs generalforsamling 23. juni 1997.

1999      Nytt utkast til Earth Charter er ferdig. Earth Charter prosessen fortsetter.

2000      Det endelige Earth Charter presenteres i Haag 29. juni 2002.

Be the first to comment

Leave a Reply